ព័ត៌មានថ្មីៗ


2016-12-09 |

Bosch FlexiClick – now as a 12 volt version

*Shortest 12 volt cordless drill/driver in the market with four adapters *Maximum flexibility and precision in hard-to-reach areas *Comfortable handling: Adapters can simply remain on the tool while adjusting បន្ថែម

2016-12-09 | Smart Home

CES 2017: Bosch will be presenting what a smart home can do today

*The Scenario Manager for the Bosch Smart Home app makes everyday routines easier – simply activation with the touch of a finger *Survey conducted by Bosch and Twitter in six different countries on the preferences for smart homes *Energy savings, automatic processes and security are the most convincing arguments worldwide *The British and the Americans want to control their home “on the road” *Privacy of great importance for a third of the respondents *New IoT platform: Bosch stories, videos, and animations about the connected world at iot.bosch.com បន្ថែម

 

ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រធានបទ


អំពី Bosch

អំពីក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​សកម្មភាព​ក្នុង​តំបន់​របស់​យើង។

ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

តាមរយះអ៊ីម៉ែល ទូរស័ព្ទ ទូរសារ ឬដោយផ្ទាល់...

អ្នកស្វែង​រក​ឈ្មួញ​កណ្ដាល

ស្វែករកដំណាងចែកចាយ

កន្លែងដែលលោកអ្នកអាចរកជាវ ផលិតផល និងសេវាកម្ម Bosch បាន...

មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្មវិធី Bosch

កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ Bosch

ស្វែងយល់របៀបធ្វើការ និងរស់នៅថ្មីៗ ដែល Bosch កំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្ត។