ព័ត៌មានថ្មីៗ


2018-01-18 | Working at Bosch | Internet of Things | Business/economy | Electrified mobility | Industry 4.0 | Smart Home | Connected mobility

Bosch opens IoT campus in Berlin

*Bosch CEO Denner: “building bridges to Berlin’s creative and digital scenes” *An inspiring working environment for more than 250 IoT experts *Berlin’s mayor Müller: “important building block for Berlin as a digital capital” បន្ថែម

2018-01-16 |

Over 100 000 workshops worldwide are registered in the “extra” loyalty program

*Workshops in 50 countries worldwide use the "extra" loyalty program *Collect points faster with nine strong partners *Current motorsports campaign in Germany បន្ថែម

 

ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រធានបទ


អំពី Bosch

អំពីក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​សកម្មភាព​ក្នុង​តំបន់​របស់​យើង។

មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្មវិធី Bosch

កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ Bosch

ស្វែងយល់របៀបធ្វើការ និងរស់នៅថ្មីៗ ដែល Bosch កំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្ត។