ព័ត៌មានថ្មីៗ


2018-03-22 |

Bosch Classic presents itself and its broad range for fans of classic cars at the Retro Classics 2018 in Stuttgart

*Bosch Classic ensures sustainable spare-parts supply for modern-era classic and classic cars *Repair concepts for electronic components ensure the future of classic cars to come *A novelty at the Bosch Classic archive: operating instructions for historic Bosch testers បន្ថែម

2018-03-20 |

ABS from Bosch eBike Systems now in fleet use

*The Bosch eBike ABS is being used by selected fleet providers *Bicycles with the Bosch eBike ABS will be available for purchase from au-tumn/winter 2018. *Outlook: eBike ABS with potential to become a mass phenomenon បន្ថែម

 

ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រធានបទ


អំពី Bosch

អំពីក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​សកម្មភាព​ក្នុង​តំបន់​របស់​យើង។

មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្មវិធី Bosch

កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ Bosch

ស្វែងយល់របៀបធ្វើការ និងរស់នៅថ្មីៗ ដែល Bosch កំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្ត។