ព័ត៌មានថ្មីៗ


2016-06-22 | Business/economy

Bosch establishes research office in Tel Aviv

*Focus on collaboration with scientific institutions and start-ups in fields such as machine learning, robotics, cybersecurity, connectivity, and IoT *Denner: “In per capita terms, no other country is as innovative as Israel, and few cities can match Tel Aviv for the number of start-ups set up there” *Robert Bosch Venture Capital office in Tel Aviv provides capital to start-ups from the technology industry *Bosch products have been available in the Israeli market since 1965 បន្ថែម

2016-06-21 | Bosch Sensortec, Akustica

Bosch Sensortec launches the world’s smallest 9-axis motion sensor

*Ultra-low power consumption helps extend usage intervals of battery driven devices *Enables smart watch gestures, step counting, magnetic heading and device orientation *Pin- and register-compatible with BMI160 for design flexibility បន្ថែម

 

ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រធានបទ


អំពី Bosch

អំពីក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​សកម្មភាព​ក្នុង​តំបន់​របស់​យើង។

ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

តាមរយះអ៊ីម៉ែល ទូរស័ព្ទ ទូរសារ ឬដោយផ្ទាល់...

អ្នកស្វែង​រក​ឈ្មួញ​កណ្ដាល

ស្វែករកដំណាងចែកចាយ

កន្លែងដែលលោកអ្នកអាចរកជាវ ផលិតផល និងសេវាកម្ម Bosch បាន...

មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្មវិធី Bosch

កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ Bosch

ស្វែងយល់របៀបធ្វើការ និងរស់នៅថ្មីៗ ដែល Bosch កំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្ត។