ព័ត៌មានថ្មីៗ


2018-02-19 |

New Robinair air conditioning service unit for R1234yf refrigerant

*Well-proven Robinair technology now also for R1234yf refrigerant *Safe and efficient maintenance of all car air conditioning systems *Optionally available: printer for detailed reports បន្ថែម

2018-02-16 | Internet of Things | Industry 4.0

Bosch extends its Industry 4.0 portfolio

*Dr. Stefan Hartung: “We need to assemble the best possible team” *Bosch supports customers in connecting the entire value chain *Bosch is actively shaping change in the industry, and taking advantage of all available opportunities *500 associates in Germany, Hungary, and China បន្ថែម

 

ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រធានបទ


អំពី Bosch

អំពីក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​សកម្មភាព​ក្នុង​តំបន់​របស់​យើង។

មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្មវិធី Bosch

កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ Bosch

ស្វែងយល់របៀបធ្វើការ និងរស់នៅថ្មីៗ ដែល Bosch កំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្ត។