ព័ត៌មានថ្មីៗ


2016-09-26 |

Bosch expands IP based Conference System under the DICENTIS name

*Launch of four new IP-based discussion devices under the DICENTIS portfolio name *IP-based DCN multimedia System now positioned under the DICENTIS family name *DICENTIS Conference System ensures flexible, scalable and future proof investment utilizing open standard OMNEO network IP technology បន្ថែម

2016-09-26 | Internet of Things

GE Digital and Bosch Software Innovations announce cooperation aimed at connecting the industrial world

*Software divisions of GE and Bosch work together on common standards to help machines and devices understand each other *Organizations to cooperate closely on open source IoT platform development *GE Digital and Bosch Software Innovations executives present together at Bosch ConnectedWorld event in Chicago បន្ថែម

 

ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រធានបទ


អំពី Bosch

អំពីក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​សកម្មភាព​ក្នុង​តំបន់​របស់​យើង។

ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

តាមរយះអ៊ីម៉ែល ទូរស័ព្ទ ទូរសារ ឬដោយផ្ទាល់...

អ្នកស្វែង​រក​ឈ្មួញ​កណ្ដាល

ស្វែករកដំណាងចែកចាយ

កន្លែងដែលលោកអ្នកអាចរកជាវ ផលិតផល និងសេវាកម្ម Bosch បាន...

មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្មវិធី Bosch

កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ Bosch

ស្វែងយល់របៀបធ្វើការ និងរស់នៅថ្មីៗ ដែល Bosch កំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្ត។