ព័ត៌មានថ្មីៗ


2017-11-16 |

Bosch Packaging Technology wins German Design Award 2018

*Honoured in the Excellent Product Design category *Sigpack VPF offers unique flexibility thanks to expandable modules *International jury honours innovative products and projects បន្ថែម

2017-11-14 | Internet of Things | Smart Home

Smart City Expo World Congress 2017, Barcelona

*San Leandro: smart streetlights save electricity *Tianjin: Bosch to make a Chinese seaport smart *Smart-city solutions for mobility, energy, buildings, safety, security, and e-governance * បន្ថែម

 

ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រធានបទ


អំពី Bosch

អំពីក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​សកម្មភាព​ក្នុង​តំបន់​របស់​យើង។

មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្មវិធី Bosch

កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ Bosch

ស្វែងយល់របៀបធ្វើការ និងរស់នៅថ្មីៗ ដែល Bosch កំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្ត។