ព័ត៌មានថ្មីៗ


2017-09-20 | Powertrain systems | Electrified mobility | Commercial vehicles

A world-first: The powertrain for the electric long-haul truck

*Development partnership will bring to market fuel cell and commercial vehicle eAxle for Nikola class 8 hydrogen-electric truck *Bosch offers automotive-grade hardware and software for aggressive launch schedule - production by 2021 *Electrification incubator: Bosch’s expertise and portfolio help start-ups go from concept to execution បន្ថែម

2017-09-19 | Internet of Things

Bosch and other international companies set up a new alliance to make use of blockchain and related technologies

*Bosch CEO Denner: “Blockchain and similar technological approaches are strategically very important” *Fast, secure connectivity for devices thanks to a uniform standard *Greater trust in the IoT, less dependence on major platform providers *Enormous boost for new IoT business models បន្ថែម

 

ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រធានបទ


អំពី Bosch

អំពីក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​សកម្មភាព​ក្នុង​តំបន់​របស់​យើង។

មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្មវិធី Bosch

កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ Bosch

ស្វែងយល់របៀបធ្វើការ និងរស់នៅថ្មីៗ ដែល Bosch កំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្ត។