ព័ត៌មានថ្មីៗ


2017-04-19 | Internet of Things | Industry 4.0

How Bosch is connecting manufacturing– and the benefits this brings workers and companies

*Market launch: retrofit multisensor *Connected manufacturing for Osram workforce: app for real-time machine data *Old machinery, rapid connectivity, new benefits: IoT gateway *Energy platform: lower energy costs and CO2 emissions *Twice the volume with factory connectivity: Bosch brake control systems *Industry 4.0 production line for various control systems បន្ថែម

2017-04-19 | Internet of Things | Industry 4.0

Bosch is turning robots into colleagues

*Dr. Stefan Hartung: “People and machines will work more closely together than ever before. Industry 4.0 makes work easier” *Adaptable production allows manufacturers to react quickly to market needs *More than one billion euros in extra sales at Bosch by 2020 បន្ថែម

 

ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រធានបទ


អំពី Bosch

អំពីក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​សកម្មភាព​ក្នុង​តំបន់​របស់​យើង។

ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

តាមរយះអ៊ីម៉ែល ទូរស័ព្ទ ទូរសារ ឬដោយផ្ទាល់...

អ្នកស្វែង​រក​ឈ្មួញ​កណ្ដាល

ស្វែករកដំណាងចែកចាយ

កន្លែងដែលលោកអ្នកអាចរកជាវ ផលិតផល និងសេវាកម្ម Bosch បាន...

មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្មវិធី Bosch

កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ Bosch

ស្វែងយល់របៀបធ្វើការ និងរស់នៅថ្មីៗ ដែល Bosch កំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្ត។