ព័ត៌មានថ្មីៗ


2016-08-29 |

Bosch’s latest hygienic solutions for frozen foods

*Highly efficient packaging system for gentle handling of frozen foods *Three cleaning methods available to match individual demands *Bosch’s experts present at the PACK EXPO booth S-3514 for consultation on hygienic design បន្ថែម

2016-08-26 | Automated mobility | Connected mobility

Tomorrow’s motorists ready for driverless cars

*Bosch asks six year olds about their perfect car of the future *WATCH: kids want their cars to be driverless and kind to the environment: https://www.youtube.com/watch?v=x0WxTObzCJ0 *Adults who feel least safe about driverless cars are also the most uninformed *Multimedia web special: www.bosch.co.uk/asmartercar បន្ថែម

 

ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រធានបទ


អំពី Bosch

អំពីក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​សកម្មភាព​ក្នុង​តំបន់​របស់​យើង។

ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

តាមរយះអ៊ីម៉ែល ទូរស័ព្ទ ទូរសារ ឬដោយផ្ទាល់...

អ្នកស្វែង​រក​ឈ្មួញ​កណ្ដាល

ស្វែករកដំណាងចែកចាយ

កន្លែងដែលលោកអ្នកអាចរកជាវ ផលិតផល និងសេវាកម្ម Bosch បាន...

មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្មវិធី Bosch

កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ Bosch

ស្វែងយល់របៀបធ្វើការ និងរស់នៅថ្មីៗ ដែល Bosch កំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្ត។