ព័ត៌មានថ្មីៗ


2017-08-18 |

Robert Bosch Venture Capital sells portfolio company Aethon

*Robert Bosch Venture Capital invested in Aethon in 2010 *Investments in robotic systems and components are an integral part of Robert Bosch Venture Capital strategy *Exit to Singapore Technologies Engineering Ltd បន្ថែម

2017-08-15 |

50 years of Bosch electric fuel pumps

*Bosch electric fuel pumps reliably supply injection systems of gasoline and diesel engines with fuel *Wide OE product range and efficient maintenance *Continuous further development of fuel pumps into smaller, more robust, more powerful and more efficient fuel pumps បន្ថែម

 

ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រធានបទ


អំពី Bosch

អំពីក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​សកម្មភាព​ក្នុង​តំបន់​របស់​យើង។

មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្មវិធី Bosch

កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ Bosch

ស្វែងយល់របៀបធ្វើការ និងរស់នៅថ្មីៗ ដែល Bosch កំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្ត។