ព័ត៌មានថ្មីៗ


2017-07-20 |

90 years of Bosch brakes

*In 1927, the Bosch servo brake ensured significantly reduced braking distances *A 1936 Bosch patent serves as basis for modern anti-lock braking systems *Since 2014, copper-free brake pads comply with tough environmental regulations បន្ថែម

2017-07-18 | Automated mobility

Making cars an oasis of calm

*Almost two-thirds of drivers would primarily use self-driving cars for long distances. *Automated driving technology provides a greater incentive to buy a new car. *Drivers would rather be more relaxed behind the wheel and spend their time talking to passengers. បន្ថែម

 

ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រធានបទ


អំពី Bosch

អំពីក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​សកម្មភាព​ក្នុង​តំបន់​របស់​យើង។

មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្មវិធី Bosch

កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ Bosch

ស្វែងយល់របៀបធ្វើការ និងរស់នៅថ្មីៗ ដែល Bosch កំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្ត។