ព័ត៌មានថ្មីៗ


2016-07-27 | Mobility Solutions

Tomorrow’s motorists ready for driverless cars

*Bosch asks six year olds about their perfect car of the future *WATCH: kids want their cars to be driverless and kind to the environment: https://www.youtube.com/watch?v=x0WxTObzCJ0 *Adults who feel least safe about driverless cars are also the most uninformed *Multimedia web special: www.bosch.co.uk/asmartercar បន្ថែម

2016-07-27 | Bosch Venture Capital

Robert Bosch Venture Capital backs innovative leader in IoT “Edge Intelligence” solutions

*Robert Bosch Venture Capital participates in 12 million US dollar Series A funding round *Edge computing can lower bandwidth and compute costs, and decrease latency, while addressing security and privacy issues associated with the cloud model *Bosch Ventures Managing Director Luis Llovera: ”We look forward to working with FogHorn’s groundbreaking edge analytics technology. Its fog computing technology has multiple applications in the IoT solutions and services industry.” បន្ថែម

 

ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រធានបទ


អំពី Bosch

អំពីក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​សកម្មភាព​ក្នុង​តំបន់​របស់​យើង។

ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

តាមរយះអ៊ីម៉ែល ទូរស័ព្ទ ទូរសារ ឬដោយផ្ទាល់...

អ្នកស្វែង​រក​ឈ្មួញ​កណ្ដាល

ស្វែករកដំណាងចែកចាយ

កន្លែងដែលលោកអ្នកអាចរកជាវ ផលិតផល និងសេវាកម្ម Bosch បាន...

មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្មវិធី Bosch

កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ Bosch

ស្វែងយល់របៀបធ្វើការ និងរស់នៅថ្មីៗ ដែល Bosch កំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្ត។