ព័ត៌មានថ្មីៗ


2018-03-19 |

Bosch DAS 1000 calibration set: professional adjustment of sensors and cameras of driver assistance systems

*Rapid increase in use of advanced driver assistance systems (ADAS) in new cars *Sensor calibration required even after minor repairs, maintenance or service tasks *Expanded set with calibration targets for almost all European, Japanese and Korean makes *Bosch supports workshops with professional calibration tools, know-how and intelligent workshop software បន្ថែម

2018-03-19 | Connected mobility

Bosch and Antenne Bayern warn about wrong-way drivers via app

*Radio stations in Germany alert listeners to some 2,000 wrong-way drivers every year. *Bosch’s wrong-way driver alert has now been integrated into the Antenne Bayern app. *Some 250,000 active unique users of the Antenne Bayern app will help a rapid alert to be issued to radio listeners throughout Germany. *This cloud-based app warns the wrong-way driver and all road users at risk. បន្ថែម

 

ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រធានបទ


អំពី Bosch

អំពីក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​សកម្មភាព​ក្នុង​តំបន់​របស់​យើង។

មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្មវិធី Bosch

កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ Bosch

ស្វែងយល់របៀបធ្វើការ និងរស់នៅថ្មីៗ ដែល Bosch កំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្ត។