សហការីបានចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាដែលផ្តោតលើយកចិត្តទុកដាក់។
អ្នកជំនាញថ្លឹង

ការថ្លឹងជញ្ជីង៖ ជំរុញឱ្យមានសហគ្រិនភាព និងនវានុវត្តន៍នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន

រកផ្លូវមកកាន់ផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

រឿងរ៉ាវនានា

ព័ត៌មាន

ទាក់ទងមក Bosch

ទាក់ទងមកBosch

យើងរង់ចាំឆ្លើយសំណួរអ្នក