រំលងទៅមាតិកាមេ
ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ផលិតផល និងសេវាកម្ម

ឧស្សហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម

Bosch ផ្ដល់ជូននូវផលិតផល និងសេវាកម្មដែលជាដំណោះស្រាយថ្មីៗ និងល្អៗជាច្រើនសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម។

រោងចក្រកំដៅខ្នាតធំ និងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា

រោងចក្រកំដៅខ្នាតធំនិងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា

ឆ្លាតនិងមានប្រសិទ្ធភាព៖Boschផ្ដល់ជូននូវដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់បង្កើតកំដៅចំហាយទឹកក្តៅនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពលជាវិមជ្ឈការ។

Boschផ្ដល់ជូនដំណោះស្រាយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនផ្សេងៗគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មមិនថាជាឡដាំទឹករោងចក្រទឹកក្តៅខ្នាតធំ(CHPPlant)ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬប្រព័ន្ធទាញកំដៅដែលបាត់បង់មកវិញ។

ឧបករណ៍ជាងជំនាញ

ឧបករណ៍ជាងជំនាញ

Bosch អភិវឌ្ឍ​នូវឧបករណ៍ជាងដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ធានាបាននូវលទ្ធផលកម្រិតអ្នកជំនាញសម្រាប់ការសាងសង់ ឬបង្កើតគ្រប់ប្រភេទ។ ឧបករណ៍ជាងរបស់យើងមានកម្លាំងខ្លាំង គួឲ្យទុកចិត្តបាន និងធន់បានយូរ ហើយអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រប់កាលៈទេសៈ និងជួយសម្រួលការងាររបស់អ្នកឲ្យមានភាពងាយស្រួល។ ឧបករណ៍ជាង Bosch ឥតខ្សែរកំពុងតែមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដោយសារវាធន់បានយូរ មានសម្ថភាពខ្ពស់ និងអាចប្រើប្រាស់បានកាន់តែយូរ។

ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព

ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព

ការការពារអាយុជីវិត អគារ និងទ្រព្យធន គឺជាគោលដៅចម្បងរបស់យើង។ យើងផ្លល់ជូននូវផលិតផលសម្រាប់ការពារដូចជា កាម៉េរាការពារសុវត្ថិភាព ប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលការឈ្លានចូល ប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលអគ្គីភ័យ និងប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្ន ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសោ និងច្រកចេញចូល។​ យើងក៏មានផងដែរនូវប្រព័ន្ធបំពងសម្លេង និងប្រព័ន្ធសម្លេងសម្រាប់សាលសិក្ខាសាលា។

ទាក់ទងមកBosch

យើងរង់ចាំឆ្លើយសំណួរអ្នក