រំលងទៅមាតិកាមេ
ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

អ្នកផ្តល់សេវា

ទំនួលខុសត្រូវលើទំព័រតាមអ៊ីនធឺណែតរបស់ Robert Bosch នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៏

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋាន
Robert Bosch (South East Asia) Pte Ltd
11 Bishan St 21
Singapore 573943

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ Bosch តាមរយះ
contact@sg.bosch.com
+65 6258 5511

ការចុះឈ្នោះ
Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)