រំលងទៅមាតិកាមេ
ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

សេចក្ដីជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

សម្រាប់អ្នកប្រើគេហទំព័រ Robert Bosch (South East Asia) Pte Ltd

© រក្សាសិទ្ធិ

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ។ អត្ថបទរូបភាពក្រាហ្វិកសំឡេង គំនូរចលនានិងវីដេអូក៏ដូចជាការរៀបចំដូចគ្នានៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Bosch ត្រូវបានការពារដោយសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិការពារពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀត ។ មាតិកានៃវែបសាយទាំងនេះមិនអាចត្រូវបានចម្លង ផ្សព្វផ្សាយ ផ្លាស់ប្តូរឬប្រើប្រាស់ដោយភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម ។ លើសពីនេះទៀតវេបសាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Bosch មួយចំនួនមានផ្ទុកនូវរូបភាពដោយផ្អែកលើសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធភាគីទីបី ។

ព័ត៌មានអំពីពាណិជ្ជសញ្ញា

ក្នុងករណីមិនមានចែងផ្សេងពីនេះ រាល់ពាណិជ្ជសញ្ញានៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Bosch ត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជសញ្ញា ។ នេះត្រូវបានអនុវត្តជាពិសេសចំពោះម៉ាកសញ្ញា ផ្លាកឈ្មោះ រូបសញ្ញា និងនិមិត្តសញ្ញា Bosch ។ ម៉ាកសញ្ញានិងការរចនាម៉ូដត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័ររបស់យើងគឺជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ Robert Bosch GmbH ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ។

ព័ត៌មានអំពីការធានា

វេបសាយនេះត្រូវបានចងក្រងដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ។ យ៉ាងណាក៏ដោយភាពត្រឹមត្រូវឬភាពពិតប្រាកនៃព័ត៌មានក្នុងវេបសាយនេះមិនអាចត្រូវបានធានាទេ ។ ការទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះការខូចខាតជាលទ្ធផលដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះត្រូវបានច្រានចោលក្នុងករណីមិនបង្កឡើងដោយចេតនាឬធ្វេសប្រហែសទាំងស្រុងដោយក្រុមហ៊ុន Bosch ។

ព័ត៌មានអំពីអាជ្ញាប័ណ្ណ

កម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Bosch ដូចជាប៉ាតង់ ម៉ាកសញ្ញានិងសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធគឺត្រូវបានការពារ ។ វេបសាយនេះមិនផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ប្រើប្រាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់របស់ក្រុមហ៊ុន Bosch Group (Bosch) ឬភាគីទីបីឡើយ ។

Online dispute resolution (ODR)

ពត៌មានស្ដីពីដំណោះស្រាយជំលោះនៅលើបណ្ដាញ៖ គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានផ្ដល់នូវវេទិកាសម្រាប់ ដំណោះស្រាយជំលោះនៅលើបណ្ដាញ (ប្រព័ន្ធប្រតិប្តិការ)។ វេទិការនេះត្រូវបានសន្មតធ្វើជាចំនុចទាក់ទងសម្រាប់ការដោះស្រាយជំលោះក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលទាក់ទងនឹងការជាប់កិច្ចសន្យានៃកិច្ចសន្យាលក់លើបណ្ដាញ និងកិច្ចសន្យាសេវាកម្មលើបណ្ដាញ។

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ វេទិការនេះអាចធ្វើការទាក់ទងបានស្ថិនៅក្រោម ។