រំលងទៅមាតិកាមេ
ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
តើយើងអាចជួយអ្នកដោយរបៀបណា?

ទំនាក់ទំនងយើង

រកផ្លូវមកកាន់ផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

គេហទំព័រសកល

ក្រុមហ៊ុន Bosch ទូទាំងសកលលោក

Bosch នៅជុំវិញពិភពលោក

ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងប្រចាំតំបន់ជាង 440 នៅក្នុងប្រទេសចំនួនច្រើនជាង 60 — ដៃគូលក់ និងផ្ដល់សេវានៅក្នុងប្រទេសចំនួនប្រហែល 150 ជុំវិញពិភពលោក។