រំលងទៅមាតិកាមេ
ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
គេហទំព័រសកល

Bosch នៅជុំវិញពិភពលោក

ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងប្រចាំតំបន់ជាង 468 នៅក្នុងប្រទេសចំនួនច្រើនជាង 60 — ដៃគូលក់ និងផ្ដល់សេវានៅក្នុងប្រទេសចំនួនប្រហែល 150 ជុំវិញពិភពលោក។

ជ្រើសរើសទីតាំងរបស់អ្នក។

ទាក់ទងមកBosch

យើងរង់ចាំឆ្លើយសំណួរអ្នក