រំលងទៅមាតិកាមេ
ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ព័ត៌មាន និងរឿងរ៉ាវ

មានមនុស្សជាច្រើនដែលបានចាប់ផ្តើមធ្វើការជាមួយគ្នា ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៏ថ្មីៗជាច្រើន៖ ទាំងនេះត្រូវបានបំផុសចេញពីគោលគំនិតដែលយើងជឿជាក់លើគឺ បង្កើត​ “បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ជីវិត”។

រឿងរ៉ាវផ្សេងៗ

ព័ត៌មាន

ទាក់ទងមកBosch

យើងរង់ចាំឆ្លើយសំណួរអ្នក