រំលងទៅមាតិកាមេ
ក្រុមហ៊ុន Bosch នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ប្រវត្តិរបស់យើង

ដំណើររឿងជោគជ័យរបស់យើង

Robert Bosch ឈរនៅចន្លោះសហការីរបស់លោក។

ក្នុងឆ្នាំ 1886 លោក Robert Bosch បានកសាង “រោងជាងសម្រាប់ការងារយន្តសាស្ត្រ និងវិស្វកម្មអគ្គិសនី” នៅ Stuttgart។ នេះជាដើមកំណើតនៃក្រុមហ៊ុនដែលដំណើរការនៅជុំវិញសកលលោកសព្វថ្ងៃនេះ។ តាំងពីដំបូងមកម្លេះ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាខ្លាំងខាងគំនិតច្នៃបង្កើតថ្មី និងការប្ដេជ្ញាដើម្បីសង្គម។

Robert Bosch

កុំឱ្យភ្លេចពីសារជាតិមនុស្សរបស់អ្នកនិងគោរពសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាមនុស្សពេលទំនាក់ទំនងកិច្ចការជាមួយអ្នកដទៃ។

Robert Bosch ឆ្នាំ 1920

ទាក់ទងមកBosch

យើងរង់ចាំឆ្លើយសំណួរអ្នក